Menu

Kiểm định

 • Kiểm định cân xe tải, cân ôtô

  Kiểm định cân xe tải, cân ôtô

  Kiểm định cân ô tô cân xe tải điện tử với hai dạng kiểm định: kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ. Kiểm định cân ô tô cân xe tải điện tử thêm một lần nữa khẳng định độ chính xác đáp ứng đủ yêu cầu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam hoặc cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn OIML.

  Xem thêm
 • Kiểm định quả cân chuẩn

  Kiểm định quả cân chuẩn

  Kiểm định quả cân chuẩn với hai dạng kiểm định: kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ hằng năm. Kiểm định quả cân chuẩn thêm một lần nữa khẳng định độ chính xác đáp ứng đủ yêu cầu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam hoặc cấp chính xác theo tiêu chuẩn OIML. Điều đó, một lần nữa, quý khách hàng hoàn toàn hài lòng và tin tưởng với những quả cân chuẩn được cung cấp bởi Cân Điện Tử Gia Phát chúng tôi!

  Xem thêm
 • Kiểm định cân vàng điện tử

  Kiểm định cân vàng điện tử

  Kiểm định cân vàng điện tử với hai dạng kiểm định: kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ hằng năm. Kiểm định cân vàng điện tử thêm một lần nữa khẳng định độ chính xác đáp ứng đủ yêu cầu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam hoặc cấp chính xác 1 theo tiêu chuẩn OIML.

  Xem thêm
 • Kiểm định cân sàn điện tử

  Kiểm định cân sàn điện tử

  Kiểm định cân sàn điện tử với hai dạng kiểm định: Kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ hằng năm. Kiểm định cân sàn điện tử thêm một lần nữa khẳng định độ chính xác đáp ứng đủ yêu cầu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam hoặc cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn OIML.

  Xem thêm
 • Kiểm định cân bàn điện tử

  Kiểm định cân bàn điện tử

  Kiểm định cân bàn điện tử với hai dạng kiểm định: kiểm định lần đầu và kiểm định cân điện tử định kỳ hằng năm. Kiểm định cân bàn điện tử thêm một lần nữa khẳng định độ chính xác đáp ứng đủ yêu cầu của Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam hoặc cấp chính xác 3 theo tiêu chuẩn OIML.

  Xem thêm